Αρχές Περιβαλλοντικής Χημείας (3η έκδοση)
Κατάλληλο για φοιτητές με ένα γενικό υπόβαθρο στη χημεία, το βιβλίο Aρχές Περιβαλλοντικής Χημείας βοηθά τους φοιτητές στην κατανόηση των χημικών διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στο περιβάλλον, ενώ παρουσιάζει πόσο δύσκολο είναι να μετρηθούν αυτά τα συστήματα.
Τιμή πώλησης: 80 €
Περιβάλλον: Στοιχεία Ιστορίας και Πολιτικής
Tο βιβλίο αυτό φιλοδοξεί να παρουσιάσει τη διαχρονική εξέλιξη της κατάστασης του περιβάλλοντος στη χώρα μας αλλά και διεθνώς, από τη «νεολιθική επανάσταση» μέχρι τις μέρες μας, των παραγόντων που τη διαμόρφωσαν και τη διαμορφώνουν, την εξέλιξη και τα επιτεύγματα της σύγχρονης οικολογικής επιστήμης, καθώς και τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η προστασία του περιβάλλοντος.
Τιμή πώλησης: 40 €
Εισαγωγή στην Ωκεανογραφία (7η έκδοση)
Η Εισαγωγή στην Ωκεανογραφία, ένα σύγγραμμα με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στον τομέα αυτόν, συνεχίζει να παρέχει μια σύγχρονη, περιεκτική και φιλική προς τον φοιτητή εισαγωγή σε αυτό το συναρπαστικό πεδίο. Καθώς καλύπτει τους τέσσερις μείζονες τομείς της επιστήμης του ωκεανού –γεωλογία, χημεία, φυσική και βιολογία– αποτελεί ιδανικό κείμενο τόσο για εξειδίκευση όσο και για απόκτηση γενικών γνώσεων.
Τιμή πώλησης: 75 €
Εισαγωγή στην Επιστήμη του Περιβάλλοντος
Το βιβλίο αυτό φιλοδοξεί να συμβάλλει στην κατανόηση της επιστήμης του περιβάλλοντος. Για τον σκοπό αυτό πραγματεύεται την έννοια του περιβάλλοντος, τους συντελεστές που το συγκροτούν (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο άνθρωπος), τις καταστάσεις που οι συντελεστές αυτοί συνδιαμορφώνουν, τις τάσεις μεταβολής τους, καθώς και τις παρεμβάσεις που είναι εφικτές, για την εξασφάλιση της διαβίωσης του ανθρώπου, απόλυτα προσαρμοσμένου στις εκάστοτε επικρατούσες συνθήκες του περιβάλλοντος, αλλά και σε κατάσταση πλήρους ευεξίας και άνεσης.
Τιμή πώλησης: 40 €
Ολοκληρωμένη Καταπολέμηση Εχθρών των Καλλιεργειών: Αρχές και Μέθοδοι
Πολλά φυτοφάγα είδη Αρθρόποδων θεωρούνται υπεύθυνα για σημαντικές απώλειες της παγκόσμιας παραγωγής των καλλιεργειών σε ετήσια βάση, καθώς και για τη μετάδοση σημαντικών ασθενειών. Συνεπώς, ο έλεγχος των ζωικών αυτών εχθρών είναι υψίστης σημασίας. Το βιβλίο «Ολοκληρωμένη Καταπολέμηση Εχθρών των Καλλιεργειών: αρχές και μέθοδοι» παρέχει μια λεπτομερή επισκόπηση των προσεγγίσεων που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση των ζωικών εχθρών, συμπεριλαμβανομένων της χημικής και βιολογικής καταπολέμησης, καθώς και των σύγχρονων βιοτεχνολογικών μεθόδων. Το βιβλίο δίνει έμφαση ειδικά στις τεχνικές που είναι διαθέσιμες για τον έλεγχο των ζωικών εχθρών, χρησιμοποιώντας παραδείγματα σημαντικών εχθρών καλλιεργειών, ζωικών παρασίτων και φορέων ασθενειών από πολλές διαφορετικές χώρες. Στόχος του βιβλίου είναι να αποτελέσει πρότυπο εισαγωγικό βοήθημα για προπτυχιακους και μεταπτυχιακούς φοιτητές σε γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με τον έλεγχο των ζωικών εχθρών, την εντομολογία, τη φυτοπροστασία, τη γεωπονική επιστήμη και γενικότερα τις επιστήμες περιβάλλοντος. Παράλληλα, το βιβλίο απευθύνεται και σε επαγγελματίες που ασχολούνται με το αντικείμενο της διαχείρισης των ζωικών εχθρών των καλλιεργιών ,καθώς και σε γεωπόνους εφαρμογών κρατικών υπηρεσιών.
Τιμή πώλησης: 37 €
Τροπικά Νοσήματα (4η έκδοση)
Η τέταρτη έκδοση του εγχειριδίου Τροπικά Νοσήματα αποτελεί το απόλυτο βοήθημα για τα ιατρικά ζητήματα που απαντώνται σε τροπικές περιοχές και σε περιβάλλοντα χαμηλών πόρων. Το βιβλίο είναι περιεκτικό και συνοπτικό και αποτελεί έναν φορητό οδηγό που διασφαλίζει ότι θα έχετε πάνω σας άμεσα τις απαραίτητες πληροφορίες. Πλήρως αναθεωρημένη και επικαιροποιημένη, η τέταρτη έκδοση περιλαμβάνει νέα κεφάλαια σχετικά με τις ανθρωπιστικές κρίσεις, τα μαιευτικά επείγοντα, τις νοσοκομειακές λοιμώξεις και την αντίσταση των αντιβιοτικών. Οι ενότητες που αφορούν στα παιδιατρικά νοσήματα επεκτάθηκαν και ανανεώθηκαν και συμπληρώθηκαν όλες οι παραπομπές σε διαδικτυακές ιστοσελίδες. Χάρη στη σαφή και εύχρηστη μορφή του, γραμμένο και αναθεωρημένο από μια διεθνή ομάδα κλινικών ειδικών, το εγχειρίδιο αποτελεί ένα απαραίτητο βοήθημα σε διεθνές επίπεδο.
Τιμή πώλησης: 55 €
Η περιοχή της Μεσογείου: Βιοποικιλότητα στον χώρο και στον χρόνο
Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι η περιοχή της Μεσογείου από την άποψη της βιοποικιλότητας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους γεωγραφικούς χώρους του πλανήτη. Πέραν τούτου, αυξάνεται διαρκώς το ενδιαφέρον για τη διατήρηση, την προσαρμοστική αντιμετώπιση και την αποκατάσταση των μοναδικών φυσικών οικοσυστημάτων και πολιτιστικών τοπίων που χαρακτηρίζουν την εν λόγω περιοχή. Η βιολογική και πολιτιστική κληρονομιά της Μεσογείου καθώς και η εξαιρετικά πλούσια βιοποικιλότητά της βρίσκονται σήμερα σε πραγματικό κίνδυνο. Αυτό καθιστά ακόμη πιο επείγουσα την ανάγκη μετάδοσης λεπτομερών πλην εύκολα προσβάσιμων πληροφοριών για τον μεσογειακό βιόκοσμο, καθώς και μιας οικολογικής, ιστορικής και εξελικτικής προοπτικής του μεταβαλλόμενου πλαισίου εντός του οποίου εξακολουθούν να εξελίσσονται η πανίδα και η χλωρίδα της περιοχής. Κανένα άλλο πρόσφατο εγχειρίδιο δεν είναι αποκλειστικά αφιερωμένο στην εξελικτική οικολογία της Μεσογείου, ενώ η σύνθεση των πολλών και σημαντικών εξελίξεων των τελευταίων ετών είναι πλέον επιβεβλημένη. Το παρόν βιβλίο συνεχίζει στο πνεύμα της πρώτης επιτυχημένης και δημοφιλούς έκδοσης, αν και το κείμενο ενημερώθηκε και επεκτάθηκε προκειμένου να καταγραφούν οι πρόσφατες αλλαγές στη βιοποικιλότητα, καινούργιες οικολογικές και εξελικτικές αντιλήψεις, αλλά και οι προκλήσεις του μέλλοντος. Οι αλλαγές αυτές περιλαμβάνουν την προσθήκη δύο νέων κεφαλαίων που αφιερώνονται στη Μεσόγειο Θάλασσα αυτή καθ’ αυτή και ιδίως στις παράλιες περιοχές της. Σε όλο το βιβλίο εξετάζονται τα πιεστικά ζητήματα της παγκόσμιας αλλαγής (ιδίως της υπερθέρμανσης του κλίματος), σε συνδυασμό με την αλλαγή στις χρήσεις των γαιών, και με τους όρους των πιθανών επιπτώσεων στον βιόκοσμο, στις ανθρώπινες κοινότητες, στα οικοσυστήματα και στα τοπία. Το ανά χείρας βιβλίο είναι κατάλληλο για οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για τη φυσική ιστορία της περιοχής, ιδίως για μεταπτυχιακούς φοιτητές και ερευνητές της εξελικτικής οικολογίας της Μεσογείου, της βιογεωγραφίας και της βιολογίας της διατήρησης που απα
Τιμή πώλησης: 45 €
Περιβάλλον και Υγεία (1η έκδοση)
Οι φυσικές οχλήσεις γίνονται πιο συχνές και οι συνέπειές τους γίνονται πιο καταστροφικές για τους ανθρώπους. Οι εκρήξεις ηφαιστείων, οι σεισμοί, οι τυφώνες, τα παλιρροϊκά κύματα, οι πλημμύρες, οι κατολισθήσεις, οι πυρκαγιές και άλλα φυσικά γεγονότα προκαλούν την καταστροφή περισσότερων περιουσιών και το θάνατο περισσότερων ανθρώπων κάθε χρόνο. Η φύση αναρρώνει από τις επιπτώσεις αυτών των οχλήσεων αλλά συχνά με αρνητικές συνέπειες. Αυτό το βιβλίο αποτελεί μια περιεκτική σύνοψη των ποικίλων τρόπων με τους οποίους η φύση διαταράσσει την ανθρωπότητα και των τρόπων με τους οποίους προσαρμόζονται οι άνθρωποι. Ο ολοένα και αυξανόμενος ανθρώπινος πληθυσμός, η συρρίκνωση των πόρων και η σφοδρότητα των συνεπειών των φυσικών οχλήσεων έχουν δημιουργήσει μια κρίση ασύλληπτων διαστάσεων. Μετά από λεπτομερή μελέτη της φυσικής αποκατάστασης από τις οχλήσεις έχει προκύψει ένας οδηγός για τη βελτίωση της αποκατάστασης των κατεστραμμένων εκτάσεων γης. Στόχος αυτού του βιβλίου που έχει γραφτεί για οικολόγους, για υπεύθυνους δημιουργίας τακτικών και ενδιαφερόμενους πολίτες είναι να δείξει πώς σχετικά απλές προσεγγίσεις της αποκατάστασης μπορούν να ενισχύσουν την ευεξία τόσο των ανθρώπων όσο και των άλλων ειδών του πλανήτη. Φωτογραφία εξωφύλλου: (μπροστά), λάβα α’α. Η λάβα εξαπλώνεται αργά σε ένα δάσος στο ηφαίστειο Kilauea, καίγοντας ό,τι δεν καταπνίγει. Φωτογραφία του Lawrence R. Walker, (πίσω), οι λίμνες της Montana παρουσιάζουν τυπικά μοτίβα δημιουργίας ζωνών. Φωτογραφία του Roger del Moral. Ο roger del moral είναι καθηγητής βιολογίας στο πανεπιστήμιο της Washington. Ερευνά τους μηχανισμούς ανταπόκρισης της βλάστησης στις οχλήσεις που προκαλούνται από τα ηφαίστεια, τους παγετώνες, τη βόσκηση και την αστικοποίηση. Εργάζεται πάνω στην αποκατάσταση υγροβιότοπων εδώ και 20 χρόνια και έχει ασχοληθεί με την αποκατάσταση αμμόλοφων και υποορεινών λειμώνων. Έχει μελετήσει ηφαίστεια σε τέσσερις ηπείρους, συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερών μελετών στο όρος St. Helens που ξεκίνησ
Τιμή πώλησης: 25 €
Εισαγωγή στη Συμπεριφορική Οικολογία (4η έκδοση)
«Η πολυαναμενόμενη νέα έκδοση αυτού του κλασικού βιβλίου είναι γεγονός, δίνοντας νέες κατευθύνσεις στη σκέψη και απαντώντας σε φλέγοντα ερωτήματα. Ενσωματώνοντας πολλά στοιχεία από την πρόοδο που συντελέστηκε σε άλλα πεδία όπως η αισθητηριακή φυσιολογία, η γενετική και η εξελικτική θεωρία, σηματοδοτεί την ανάδυση της συμπεριφορικής οικολογίας ως πλήρως ανεπτυγμένου επιστημονικού κλάδου… Πρόκειται για ένα θαυμάσιο βιβλίο, γραμμένο με διαυγέστατο ύφος. Απαραίτητο ανάγνωσμα για τους επιστήμονες του πεδίου, συνιστά παράλληλα και αστείρευτη πηγή γνώσεων για όσους ενδιαφέρονται για την εξέλιξη και τη συμπεριφορά». Manfred Milinski, Nature Το παρόν εγχειρίδιο βοήθησε στον προσδιορισμό του πεδίου της Συμπεριφορικής Οικολογίας. Στην παρούσα τέταρτη έκδοση το κείμενο αναθεωρήθηκε πλήρως• παράλληλα, προστέθηκαν νέα κεφάλαια και πολλές νέες εικόνες και έγχρωμες φωτογραφίες. Το θέμα, για ακόμα μία φορά, είναι η επίδραση της φυσικής επιλογής στη συμπεριφορά –ο αγώνας ενός ζώου να επιβιώσει και να αναπαραχθεί εκμεταλλευόμενο πόρους και ανταγωνιζόμενο γι’ αυτούς, αποφεύγοντας τους θηρευτές, επιλέγοντας συντρόφους και φροντίζοντας τους απογόνους του– και το πώς οι κοινωνίες των ζώων αντανακλούν τόσο τη συνεργασία όσο και τη σύγκρουση μεταξύ ατόμων. Με ύφος διαυγές, όπως και στις προηγούμενες εκδόσεις, οι συγγραφείς εξηγούν τις πλέον σύγχρονες θεωρητικές ιδέες χρησιμοποιώντας παραδείγματα από μικροοργανισμούς, ασπόνδυλα και σπονδυλωτά. Υπάρχουν χωρία εντός πλαισίων για συγκεκριμένα θέματα, ενώ οι σημειώσεις στο περιθώριο της σελίδας καθοδηγούν τον αναγνώστη. Το βιβλίο θα αποτελέσει βασικό ανάγνωσμα για τους φοιτητές της συμπεριφορικής οικολογίας, της συμπεριφοράς των ζώων και της εξελικτικής βιολογίας. Ο NICHOLAS B. DAVIES FRS είναι Καθηγητής Συμπεριφορικής Οικολογίας στο Τμήμα της Ζωολογίας στο University of Cambridge και συνεργάτης στο Pembroke College. Ο JOHN R. KREBS είναι επικεφαλής του Jesus College και Καθηγητής στο Τμήμα της Ζωολογίας στο University of Oxford, και μέλ
Τιμή πώλησης: 60 €
Αγροτική Οικιακή Οικονομία
Το βιβλίο Αγροτική Οικιακή Οικονομία αποτελεί ένα σύγγραμμα ξεχωριστό, καθώς κατορθώνει με εύληπτο και σαφή τρόπο να παρουσιάσει και να περιγράψει την αγροτική οικιακή οικονομία ως έναν κλάδο της οικονομίας με μακραίωνη παρουσία και πρωταγωνιστικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη και πρόοδο των ανθρώπινων κοινοτήτων. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η κατάρτιση των γεωργών αποτελεί προτεραιότητα και πολυάριθμοι θεσμοί και οργανώσεις συστήνονται για να υποστηρίξουν με κάθε μέσο αυτήν τη μορφή οικονομίας. Η Ελλάδα, παρά τους παράγοντες που δεν ευνοούν τη μεγάλη γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή, είναι μία χώρα που βασίζει την οικονομία της στη γεωργία και στον τουρισμό, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνει τη στροφή προς τον αγροτουρισμό και τον οικο-αγροτουρισμό, αλλά και την πολυαπασχόληση ως διάχυτο φαινόμενο της εποχής που διανύουμε. Η γεωργία είναι η βάση για την εξέλιξη του ανθρώπου και μέσα από τις σελίδες της Αγροτικής Οικιακής Οικονομίας ο αναγνώστης θα έχει την ευκαιρία να προσεγγίσει αυτήν τη μορφή της οικονομίας μέσα σε πλαίσιο ιστορικό, κοινωνικοοικονομικό και πολιτικό, παρουσιάζοντας τις βασικές αρχές και φωτογραφίζοντας ένα φαινόμενο σύγχρονο και συνάμα διαχρονικό.
Τιμή πώλησης: 28 €
Στοιχεία Περιβαλλοντικής Ηθικής και Βιοηθικής
Στην εποχή μας, την οποία θα μπορούσαμε να ονομάσουμε και «εποχή των επιστημονικών θαυμάτων», οι εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στον επιστημονικό και τεχνολογικό τομέα είναι τόσο σημαντικές και γρήγορες, ώστε μας φέρνουν αντιμέτωπους με πρωτόγνωρες προκλήσεις. Οι νέες τεχνολογίες σχεδόν πάντοτε έχουν τη θετική και την αρνητική τους πλευρά, δηλαδή και έχουν τη δυνατότητα να διευκολύνουν τον ανθρώπινο βίο, αλλά και να δημιουργούν πιθανούς κινδύνους για το ανθρώπινο είδος. Στο βιβλίο αυτό επιχειρούμε να διερευνήσουμε αφενός τις ηθικές προεκτάσεις της σύγχρονης οικολογικής κρίσης και αφετέρου τα ηθικά διλήμματα που δημιουργούν οι ταχύτατες εξελίξεις στον κλάδο των βιοεπιστημών.
Τιμή πώλησης: 17 €
Αναβαθμίδες του Αιγαίου: Το παράδειγμα των Δωδεκανήσων
Οι αναβαθμίδες, οι κοινές πεζούλες, με πληθώρα τοπικών ονομάτων στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο, συνιστούν έναν ακόμη κόσμο που σταθερά σβήνει από το οπτικό μας πεδίο, και φευγαλέα θα απομακρύνεται από τη συλλογική μας μνήμη στις δεκαετίες που έρχονται. Κι όμως, μέχρι σχετικά πρόσφατα, οι αναβαθμίδες του Αιγαίου αποτέλεσαν για αιώνες, ακόμη και για χιλιετίες, απαράμιλλο εργαλείο διαχείρισης της γης και εξαιρετικό επίκουρο της ανθρώπινης επιβίωσης, παρέχοντας και διατηρώντας καλλιεργήσιμη τη γη, εμπλουτίζοντας το έδαφος με το ακριβό νερό της βροχής, συνιστώντας βάθρο ανάβασης στα απροσπέλαστα επικλινή, όπου ο άνθρωπος του Αιγαίου ετάχθη να ζει. Σήμερα, πέρα από τον πρωταρχικό λόγο δημιουργίας τους, που άλλωστε δεν υφίσταται πλέον, ανακαλύπτουμε κι άλλους ρόλους που διαχρονικά οι αναβαθμίδες έχουν παίξει, ρόλους σχετικούς με την κληρονομιά που μας έχει παραδοθεί: την φυσική μας κληρονομιά, αφού, μαζί με τις ξερολιθιές που καθορίζουν τα όρια των χωραφιών, οι αναβαθμίδες έχουν λειτουργήσει και συνεχίζουν να λειτουργούν ως ενδιαιτήματα μοναδικά φυτών και ζώων, τόσο για τις μικροκλιματικές συνθήκες που προσφέρουν μέσα σε ένα άνυδρο και θερμό περιβάλλον, όσο και για την τροφή που παρέχουν στους άγριους αυτούς ενοίκους• την πολιτισμική μας κληρονομιά, μιας και το ανθρώπινο αυτό δημιούργημα, άρρηκτα δεμένο με το παραδοσιακό γεωργικό τοπίο, αποτελεί παλίμψηστο του διαχρονικού αγροτικού μόχθου. Πλαισιωμένο από τη μνήμη αναρίθμητων γενεών που το άγγιξαν και το αξιοποίησαν, το τοπίο αυτό φέρει δωρικά αποτυπωμένες πρωτότυπες, άριστα προσαρμοσμένες στις τοπικές συνθήκες παραγωγικές λύσεις που αποτελούν πρότυπα λαϊκής αρχιτεκτονικής και αισθητικής, μνημεία εντοπιότητας. Μαζί με τους ελαιώνες και τα ταπεινά φρύγανα, τους πετρόχτιστους οικισμούς και τις κυματιστές ακτές, συνιστούν το διαχρονικό τοπίο του Αιγαίου. Η παρούσα ματιά δεν στοχεύει μόνο στην πρόκληση της μνήμης, αλλά, ει δυνατόν, στην πρόσκληση για δράση, θαρρώντας ότι η αναχαίτιση της βαθμιαίας αλλοίωσης του πολιτισμικού τοπ
Τιμή πώλησης: 67 €
Ο μόλυβδος
Ο μόλυβδος αποτελεί ένα μέταλλο ευρέως χρησιμοποιούμενο στην βιομηχανία. Η χρήση του είναι γνωστή εδώ και 6.000 χρόνια καθόσον λόγω των φυσικοχημικών ιδιοτήτων του χρησιμοποιήθηκε ευρύτατα από τον αρχαίο άνθρωπο. Ο Bernardino Ramazzini στο βιβλίο του “De morbis artificum diatribe” (Οι ασθένειες των εργατών – Πάντοβα, 1 Σεπτεμβρίου 1713) στο Κεφάλαιο 9: “Νόσοι των ζωγράφων”, αναφέρει χαρακτηριστικά: Ο Fernel περιγράφει την πολύ γνωστή περίπτωση ενός ζωγράφου της Angers, που πρώτα παρουσίασε τρόμο στα δάχτυλα των χεριών, έπειτα παρουσίασε σπασμούς που πέρασαν στους βραχίονες και στα πόδια και τέλος, άρχισε να βασανίζεται με έναν δυνατό πόνο στο στομάχι και στα δυο υποχόνδρια. Δεν έδωσαν καμιά ανακούφιση ούτε τα κλύσματα ούτε τα θερμά επιθέματα ούτε τα λουτρά ούτε κανένα άλλου είδους θεραπευτικό μέσο. Κατά την διάρκεια του κωλικού το μόνο που τον βοηθούσε ήταν η πίεση της κοιλιάς από τρεις ή τέσσερις ανθρώπους με όλο το βάρος τους… προσθέτει πάντως ότι ο ζωγράφος εκείνος είχε την συνήθεια όχι μόνο να καθαρίζει τα πινέλα με τα χέρια, αλλά εντελώς απερίσκεπτα ακόμα και να τα πιπιλάει… και ότι οι ζωγράφοι προτιμούν να χρησιμοποιούν τα μεταλλικής προέλευσης χρώματα, γιατί διαρκούν περισσότερο από τα φυσικής προέλευσης… συνεπώς η καχεκτική όψη και η ωχρότητά τους, η μελαγχολική διάθεση επίσης, ίδιον των ζωγράφων, πρέπει να αποδοθούν όλα στην τοξικότητα των χρωμάτων. Έτσι η μη εφαρμογή των στοιχειωδών κανόνων της ασφάλειας της εργασίας στοίχισε στον ζωγράφο την ζωή του, πιθανή δηλητηρίαση από μόλυβδο ή υδράργυρο ή και τα δυο μαζί. Σήμερα έχοντας στην διάθεσή μας αναλύσεις που προσδιορίζουν επακριβώς την επαφή μας με τα επικίνδυνα μέταλλα, νομοθεσία επαρκή τόσο ελληνική όσο και ευρωπαϊκή, προσεκτική επαγρύπνηση στους χώρους της εργασίας από τον τεχνικό ασφάλειας και τον γιατρό της εργασίας, αλλά και ατομικά μέσα προστασίας ικανά να προσφέρουν αποτελεσματική προστασία, η κλινική εικόνα της μολυβδίασης – κλινικής εικόνας, επιβεβαιωμένης από εργαστηριακό έλεγχο – τείνει να
Τιμή πώλησης: 12 €
Καταστροφές του Περιβάλλοντος, Ανάκαμψη και οι Ανθρώπινες Αντιδράσεις (1η έκδοση)
Οι αγγειακοί όγκοι (συμπεριλαμβανομένου του βρεφικού αιμαγγειώματος) και οι αγγειακές δυσπλασίες είναι εκ γενετής παραμορφωτικά σημάδια, που μπορεί να εμφανιστούν στο 65% του σώματος του ασθενούς. Αυτός ο άτλας εστιάζει στην σταδιοποίηση, στην πολυπαραγοντική προσέγγιση, στην αναγνώριση και ταυτοποίηση, και στις θεραπευτικές επιλογές γι' αυτή την κατηγορία παθολογίας. Οι αγγειακές δυσπλασίες, συνιστώμενες από δυσπλαστικά αγγεία, δεν υποχωρούν ποτέ και μερικές φορές εξαπλώνονται ταχύτατα. Μπορεί να εμφανιστούν σε οποιοδήποτε τμήμα του σώματος, συμπεριλαμβανομένων των σπλάχνων. Τόσο οι αγγειακοί όγκοι όσο και οι αγγειακές δυσπλασίες μπορεί να προκαλέσουν αισθητικά προβλήματα και λειτουργική αναπηρία και μπορεί να εξελιχθούν σε καταστάσεις απειλητικές για τη ζωή. Μπορεί να χρειαστεί ακτινολογική απεικόνιση και παθολογοανατομία για την αναγνώριση και διαφορική διάγνωση σε ποικίλες αγγειακές ανωμαλίες. Επιπρόσθετα, νέες τεχνικές, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών μοριακής βιολογίας, έχουν εξελιχθεί, καθιστώντας δυνατή μια λιγότερο επεμβατική και πιο αποτελεσματική προσέγγιση στη διάγνωση και στη θεραπεία. Η Dr. Odile Enjolras είναι δερματολόγος και παιδιατρική δερματολόγος. Υπήρξε ενεργό μέλος μιας διεπιστημονικής ομάδας αγγειακών βλαβών στο Παρίσι, στο νοσοκομείο AP-HP Lariboisiere, από το 1977, και στο Νοσοκομείο Παίδων AP-HP Armand-Trousseau, από το 2002. Είναι ένα από τα ιδρυτικά στελέχη του ISSVA. O Dr. Michel Wassef είναι Aναπληρωτής Kαθηγητής Παθολογίας στο Πανεπιστήμιο Denis Diderot και ενεργός παθολογοανατόμος στο Νοσοκομείο AP-HP Lariboisiere στο Παρίσι. Ο Dr. Rene Chapot είναι Kαθηγητής Ακτινολογίας στο Τμήμα Νευροακτινολογίας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Dupuytren στη Λιμόζ.
Τιμή πώλησης: 25 €
Περιβαλλοντική Επιστήμη: Προς ένα βιώσιμο Mέλλον (11η έκδοση)
Διανύουμε ήδη τη δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα• όλα δείχνουν πως έχει ανατείλει μια εποχή κατά την οποία η ανθρωπότητα καλείται να απαντήσει σε νέες και σοβαρότατες προκλήσεις• προκλήσεις που εγείρονται, σε πολύ μεγάλο βαθμό, από την ίδια τη δραστηριότητα του ανθρώπου πάνω στον πλανήτη. Ο υπερπληθυσμός, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, η ρύπανση των υδάτων και της ατμόσφαιρας, οι μαζικές αποδασώσεις, η ξηρασία, η φτώχεια και οι ασθένειες που εξακολουθούν να μαστίζουν το μεγαλύτερο μέρος του ανθρώπινου πληθυσμού, οι νέες και ταχέως αναδυόμενες οικονομίες με τις διαρκώς αυξανόμενες ενεργειακές τους ανάγκες, οι πολεμικές συρράξεις και ο πολύ ορατός κίνδυνος της σιτοδείας είναι μερικές μόνον από αυτές. Το ανά χείρας βιβλίο εξετάζει τον πλανήτη ως οικοσύστημα και τη θέση του σύγχρονου ανθρώπου μέσα στο περιβάλλον αυτό. Μέσα από την έρευνα και τη γνώση ο άνθρωπος καλείται να συνειδητοποιήσει ότι η μέριμνα για το μέλλον του συνεπάγεται κατ' ανάγκην και τη μέριμνα για το μέλλον του πλανήτη. Το ζητούμενο είναι μια βιώσιμη ανάπτυξη, δηλαδή μια ανάπτυξη που θα εξυπηρετεί τις ανθρώπινες ανάγκες κατά τρόπο που να μην πλήττει θανάσιμα τον πλανήτη, υπονομεύοντας μακροπρόθεσμα την ίδια την παρουσία του ανθρώπου πάνω στη Γη. Από την άποψη αυτή, ο 21ος αιώνας αναμένεται να αποβεί καθοριστικός της νέας χιλιετίας που βρίσκεται μπροστά μας.
Τιμή πώλησης: 115 €
Υποβάθμιση και Ερημοποίηση της Γης
Ο όρος ερημοποίηση δεν θα πρέπει να συγχέεται με τη δημιουργία ερήμων. Συχνά, ο όρος αυτός παραπλανητικά παραπέμπει στην εξάπλωση των ερήμων και στην κάλυψη όλο και περισσότερο γόνιμων εκτάσεων με άμμο. Στην πραγματικότητα, το φαινόμενο που παρατηρείται στις έρημους είναι η περιοδική εξάπλωση και συρρίκνωσή τους, που συνδέεται άμεσα με τις διακυμάνσεις των βροχοπτώσεων και του τοπικού κλίματος. Αντιθέτως, η ερημοποίηση είναι η διαδικασία σύμφωνα με την οποία η γόνιμη γη υποβαθμίζεται και σταδιακά εξαφανίζεται, αφήνοντας κηλίδες απογυμνωμένων περιοχών που εξαπλώνονται και πιθανώς να ενοποιούνται, διαμορφώνοντας περιοχές μικρής παραγωγικότητας. Η υποβάθμιση που προκαλείται από την ερημοποίηση αναφέρεται στη μείωση ή στην απώλεια της παραγωγικότητας των γεωργικών και δασικών εκτάσεων. Κύριος υπεύθυνος αυτής της υποβάθμισης θεωρείται ο άνθρωπος...
Τιμή πώλησης: 35 €