Φαρμακογονιδιωματική και πρωτεϊνωματική

Εκδότης:
ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ Α.Ε.
Συγγραφέας:
S.H.Y. WONG, M.W. LINDER, R. VALDES
Επιμέλεια:
Γ.Π. Πατρινός, Σ. Μπουκουβάλα, Δ. Χαρβάτης
ISBN:
978-960-394-721-9
Διαστάσεις:
21X28
Σελίδες:
490
Έτος έκδοσης:
2010
Τιμή πώλησης 75 €
  • 0 Review

Περιγραφή

Η νέα «μοριακή οικονομία», που βασίζεται κυρίως στην κατανόηση των μορίων
και των αλληλεπιδράσεών τους, έχει οδηγήσει στη γένεση ενός συναρπαστικού
επιστημονικού κλάδου που χαρακτηρίστηκε «κλινική» φαρμακογονιδιωματική
ή φαρμακογενετική. Σε συνδυασμό με τις γνώσεις μας για τη λειτουργία και
τη ρύθμιση των πρωτεϊνών (πρωτεϊνωματική), ο κλάδος αυτός έχει συμβάλει
στην πληρέστερη κατανόηση της φυσιολογίας των συστημάτων του οργανι-
σμού από την οπτική γωνία της «βιολογίας συστημάτων». Χάρη στη νέα αυτή
άποψη, η ιατρική πρακτική αξιοποιεί ολοένα και περισσότερο τις εφαρμογές
των βιολογικών δεικτών (γονιδιωματικής, πρωτεϊνωματικής και άλλων λειτουρ-
γικών δεικτών) με στόχο την εξατομικευμένη ιατρική, δηλαδή μια σύγκλιση
πρακτικών ώστε να επιτευχθεί η αντιστοίχιση του σωστού ασθενούς και της
σωστής διάγνωσης με το σωστό φάρμακο στη σωστή δόση και στη σωστή
χρονική στιγμή. Ως βοήθημα στην υλοποίηση της εξατομικευμένης ιατρικής
μέσω της καλής κατανόησης της φαρμακογονιδιωματικής και της πρωτεϊνω-
ματικής, το βιβλίο αυτό εξετάζει τα παρακάτω θέματα:

• Βασικές αρχές της μοριακής βιολογίας και γενικές κλινικές αρχές σημαντικές
για την κατανόηση βασικών εννοιών, μια γενική ανασκόπηση των ηθικών
ζητημάτων, μέθοδοι πρόβλεψης της ανταπόκρισης με τη χρήση τεχνητών
δικτύων, κανονιστικά ζητήματα, θέματα ασφαλιστικής κάλυψης, ζητήματα
διασφάλισης ποιότητας και ανάλυση μελλοντικών αγορών.
• Μεθοδολογίες που συνδυάζουν τις επιστήμες της φαρμακογενετικής και της
πρωτεϊνωματικής, της μεταβολωματικής και της μεταβονωματικής.
• Ειδικές κλινικές εφαρμογές της φαρμακογενετικής για μεγάλες κατηγορίες
φαρμάκων, ιατρικές ειδικότητες και ασθένειες, και ο τρόπος με τον οποίον
αυτές συνδέονται με πιθανές προσεγγίσεις κλινικής αντιμετώπισης.
• Επιλεγμένες εφαρμογές βιοτεχνολογίας με ιδιαίτερη σημασία για την εφαρ-
μογή της κλινικής φαρμακογονιδιωματικής και πρωτεϊνωματικής στην
κλινική πρακτική.
Για τη νέα μοριακή οικονομία που αναπτύσσεται, το σύγγραμμα αυτό προσφέ-
ρ