Εργαστηριακή Διερεύνηση των Νόσων
Στην καθημερινή πρακτική ο ιατρός πρέπει μεταξύ άλλων να θυμάται, για κάθε νόσο που υποψιάζεται, τις αναγκαίες εργαστηριακές και παρακλινικές εξετάσεις που θα συμβάλουν στη διαγνωστική του προσπάθεια, οι οποίες επιπλέον αυξάνονται ή τροποποιούνται συνεχώς. Το παρόν εγκόλπιο περιλαμβάνει κατά σειρά χρησιμότητας τις εξετάσεις που χρειάζονται και την εκτροπή τους από τις φυσιολογικές τιμές. Συμπληρώνει μια τριλογία από τον ίδιο συγγραφέα, στις εκδόσεις ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ A.E., μαζί με τη Διαγνωστική (Ο δρόμος προς τη Διάγνωση, 2011) και τη Θεραπευτική εσωτερικών νόσων (9η έκδοση, 2013). Διευκολύνεται έτσι ο ιατρός, έχοντας στη διάθεσή του τρία βοηθήματα αναφοράς, στη σύγχρονη, καθημερινή άσκηση της Ιατρικής.
Τιμή πώλησης: 8 €
Λεξικό Θεραπευτικής Αγωγής
Η σύγχρονη θεραπευτική αντιμετώπιση των νόσων στηρίζεται διά τον μεγαλύτερο αριθμό περιπτώσεων στην φαρμακευτική αγωγή. Το πλήθος όμως των χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται και των πολλαπλασίως περισσοτέρων ιδιοσκευασμάτων καθιστούν αδύνατη την συγκράτηση των ονομάτων και των λεπτομερειών της χορηγήσεώς των στη μνήμη των ασκούντων ιατρών. Υπολογίζεται ότι διά τα 600 περίπου νοσήματα των ειδικοτήτων της Παθολογίας χρησιμοποιούνται 1.000 περίπου φαρμακευτικές ουσίες και 4.000 ιδιοσκευάσματα. Ο ιατρός θα πρέπει να απομνημονεύσει 100 τουλάχιστον ουσίες και τα αντίστοιχα ιδιοσκευάσματα. Έρευνες έχουν δείξει ότι στην καθημερινή πράξη ο κάθε ιατρός περιορίζεται στη χρήση 20 μόνο φαρμάκων, ενώ χορηγεί σπάνια τα υπόλοιπα μέχρι τα 100. Οι μορφές, οι δόσεις, η οδός χορηγήσεως, η περιεκτικότης και η διάρκεια της αγωγής αυξάνουν τον αριθμό των προς απομνημόνευση στοιχείων. Επί πλέον συχνά ανακύπτει η ανάγκη επειγούσης εφαρμογής της αγωγής υπό συνθήκες φόρτου εργασίας και η αναζήτηση στα διάφορα βιβλία είναι χρονοβόρος. Αφ’ ετέρου τα σχετικά συγγράμματα στην προσπάθεια να είναι πλήρη περιέχουν πολλά υφιστάμενα θεραπευτικά σχήματα και δημιουργούν όχι ασυνήθως σύγχυση ως προς ποίο εξ αυτών ενδείκνυται να χρησιμοποιηθεί. Εθεωρήθη λοιπόν σκόπιμο να συμπυκνωθούν οι κύριες πληροφορίες σε ένα εύχρηστο εγκόλπιο. Σε κάθε λήμμα μιάς αλφαβητικά κατατασσομένης νόσου, ενός συνδρόμου, ενός συμπτώματος ή ακόμη ενός εργαστηριακού ευρήματος αναφέρονται επιλεγμένα στοιχεία των ενδεικνυομένων φαρμάκων, των δόσεων, των μορφών, της οδού και της διαρκείας χορηγήσεώς των, ως και των κυριωτέρων ανεπιθυμήτων ενεργειών. Η επιλογή των ουσιωδών στοιχείων εστηρίχθη στην νεώτερη βιβλιογραφία και στην μακρά εμπειρία του συγγραφέως στην καθημερινή πρακτική. Για κάθε φαρμακευτική ουσία παρατίθεται και ένα ιδιοσκεύασμα, συνήθως το παλαιότερο ή το συχνότερα κυκλοφορούν. Πλήρη κατάλογο των ιδιοσκευασμάτων ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αναζητήσει στο σύγραμμα «Θεραπευτική εσωτερικών νόσων» ή εις το Εθνικό συνταγο
Τιμή πώλησης: 22 €